It takes 1.7x longer to get promoted to a senior engineer at Amazon 🤔
Meta logo
Meta logo
Google logo
Amazon logo